Podatek minimalny

| Do przeczytania w 2 min

Powrót do sekcji:
Branża nieruchomości


Przedłużono do dnia 20 lipca 2020 r.* termin zapłaty podatku minimalnego za miesiące marzec–maj 2020 r., jeśli podatnik spełni w nich łącznie następujące warunki:

  • poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
  • uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody podatkowe są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Powyższe warunki obniżki przychodów nie stosuje się do podatników, którzy:

  • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
  • rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów podatkowych;
  • rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r.

Średnie przychody podatkowe oblicza się poprzez iloraz przychodów podatkowych uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.

***

*Na mocy przepisów Tarczy 4.0. zastąpiono powyższe przepisy i wprowadzono czasowe zwolnienie z podatku od przychodów z budynków. Skorzystają z niego właściciele wynajmowanych / dzierżawionych lub leasingowanych budynków o wartości powyżej 10 mln złotych (kwota wolna).

Nowe rozwiązanie dotyczy wszystkich, niezależnie od spełnienia jakichkolwiek warunków.

Planowane zmiany: TAX Alert