Porozumienia o podziale kosztów

| Do przeczytania w 1 min

Firmy powiązane (np. należące do tej samej grupy kapitałowej) często decydują się na wspólne ponoszenie kosztów określonych projektów, które mają służyć całej Grupie kapitałowej. Przykładem takich projektów są realizacje w zakresie badań i rozwoju (Research & Development). W celu dokonania podziału wspólnych, grupowych kosztów między poszczególne spółki z Grupy zawierane są porozumienia określane mianem umów o podziale kosztów (ang. cost sharing agreement). Należy pamiętać, aby przyjęte warunki partycypacji we wspólnych kosztach zostały określone na warunkach rynkowych tj. takich jakie zostałyby zaakceptowane przez podmiotu niepowiązane.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w tym zakresie oferujemy:

  • Opracowanie zasad podziału kosztów pomiędzy uczestników porozumienia zgodnych z zasadą arm’s length.
  • Przygotowanie bezpiecznych z perspektywy podatkowej umów o podziale kosztów.
  • Weryfikację umów o podziale kosztów.
  • Wsparcie w przygotowaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych wraz z analizą zgodności przyjętych zasad podziału kosztów z warunkami rynkowymi.
Kontakt