Ulga na złe długi dla wierzyciela i dłużnika

| Do przeczytania w 2 min

Powrót do sekcji:
Prawo podatkowe


VAT

W przypadku nieuregulowania części lub całości należności przez dłużnika (również będącego czynnym podatnikiem podatku VAT) w terminie 90 dni od dnia wskazanego na fakturze wierzycielowi przysługuje prawo do zmniejszenia na bieżąco podstawy opodatkowania (lub zwiększenia podatku naliczonego) w odpowiedniej części. Z ulgi podatnik może skorzystać, jeżeli od końca roku, w którym wystawiona została faktura nie minęły 2 lata. O korekcie trzeba powiadomić urząd skarbowy załączając do deklaracji VAT-7 (VAT-7K) załącznik VAT-ZD. Jednocześnie obowiązkiem dłużnika jest obniżenie podstawy opodatkowania lub zwiększenie podatku należnego o odliczoną kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanego zobowiązania.

PIT i CIT

W ustawie o PIT i CIT przewidziany został mechanizm umożliwiający podatnikowi zmniejszenie dochodu lub zwiększenie straty o wartość zaliczonych do przychodów wierzytelności, które nie zostały uregulowane przez dłużnika w terminie 90 dni od dnia wskazanego na fakturze. Z ulgi można skorzystać już podczas obliczania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy. Ulgę można stosować również do części nieuregulowanej wierzytelności.

Zastosowanie ulgi na złe długi należy wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok podatkowy, w którym upłynął 90 – dniowy termin płatności faktury. Prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania (zwiększenia straty) przysługuje przez okres 3 lat od końca roku, w którym upłynął ww. termin.

Zasadniczo dłużnik jest zobowiązany do odpowiedniego zwiększenia postawy opodatkowania o zobowiązania zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. Nie dotyczy to jednak tych dłużników, którzy spełnią przesłanki wskazane w ustawie wprowadzającej rozwiązania w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Z takiego wyłączenia zwolnienia będą mogli skorzystać ci podatnicy, których przychody w okresach rozliczeniowych 2020 r. (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku zmniejszą się o co najmniej 50%. Zobowiązania, które nie zostaną uregulowane w trakcie roku przed złożeniem zeznania rocznego za 2020 r., podatnicy uwzględnią w zeznaniu rocznym.

Na życzenie wesprzemy Państwa w przeglądzie wierzytelności z perspektywy możliwości zastosowania dla nich dostępnych ulg.

Kontakt