Ustalenie rynkowego poziomu cen

| Do przeczytania w 2 min

Podmioty powiązane powinny w taki sposób kształtować przebieg wzajemnych transakcji i innych zdarzeń gospodarczych, aby ustalone warunki odpowiadały warunkom rynkowym, w szczególności aby cena ustalona w tych transakcjach (tzw. cena transferowa) kształtowała się na poziomie cen rynkowych (ang. arm’s length principle).

Sprostanie tym obowiązkom wymaga przeprowadzenia kompleksowych i skomplikowanych analiz porównawczych (benchmarking study), których celem jest wyznaczenie rynkowego poziomu cen dla danej transakcji. Należy wspomnieć, że przepisy podatkowe obowiązujące od stycznia 2019 roku nakładają na podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi obowiązek posiadania właściwych analiz porównawczych dla wszystkich transakcji podlegających obowiązkowi przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Bez odpowiednich narzędzi, wiedzy i doświadczenia przeprowadzenie takich analiz staje się bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Również w tym zakresie wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferując następujące usługi:

  • Opracowywanie analiz porównawczych (benchmarking study) dla transakcji towarowych i usługowych.
  • Wycena transakcji finansowych (oprocentowanie pożyczek, gwarancji, poręczeń, cash-poolingu itp.).
  • Wycena wartości świadczeń nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych.
  • Wycena wartości niematerialnych i prawnych (w tym rynkowego poziomu należności licencyjnych).
  • Weryfikacja posiadanych przez Klienta analiz porównawczych pod kątem ich adekwatności dla danej transakcji, aktualności i zgodności z polskimi przepisami.
  • Weryfikacja wpływu pandemii COVID-19 na aktualność analiz porównawczych.

Analizy porównawcze przeprowadzane są w oparciu o dane wewnętrzne Klienta (jeśli spełniają warunki porównywalności określone w przepisach) lub w oparciu o dane zewnętrzne przy wykorzystaniu profesjonalnych baz danych, używanych również przez organy podatkowe, takich jak m.in. TP Catalyst, Quick Transfer Pricing Analytics (QTPA), Bloomberg, Royalty Range czy EIKON.

Kontakt