Uzyskanie bezpośredniego wsparcia ze strony PFR

| Do przeczytania w 3 min

Powrót do sekcji:
Wsparcie płynności przedsiębiorstw


Na mocy nowelizacji ustawy o PFR, grupa instytucji skupionych wokół PFR ma dostarczać szereg rozwiązań finansowych i doradczych wspierających firmy, samorządy i pracowników. PFR ma do dyspozycji blisko 100 mld zł na wspieranie bezpośrednio firm w kłopotach. Dystrybucja tych środków będzie się odbywała za pośrednictwem następujących instytucji:

 • Polski Fundusz Rozwoju („PFR”) umożliwia finansowanie w postaci obejmowania udziałów lub akcji, obligacji lub pożyczek. Pomoc PFR skierowana jest w pierwszej kolejności do dużych przedsiębiorstw o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Beneficjentami pomocy będą też mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy, których liczba szacowana jest na około 2,5 mln. Znowelizowane przepisy umożliwiają również wspieranie takich podmiotów, jak szpitale i uczelnie publiczne oraz instytuty naukowe.

PFR udziela wsparcia finansowego bezpośrednio lub pośrednio poprzez:

 • obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcje, warranty subskrypcyjne, obligacje, wierzytelności, przystępowanie do spółek osobowych oraz
 • udzielanie pożyczek, gwarancji, a także poręczeń.

Regulacje w zakresie pomocy udzielanej przez PFR dla Dużych Firm oczekują obecnie na notyfikację Komisji Europejskiej.

 • Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”) wystawia dla firm gwarancje de minimis zabezpieczające do 80% wartości kredytu. Dzięki temu powinien być on łatwo dostępny dla przedsiębiorstw. Gwarancje de minimis są przeznaczone dla firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających zdolność do spłaty kredytu.

BGK pracuje obecnie nad utworzeniem Funduszu Gwarancji Płynnościowych, z którego udzielane mają być gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Przygotowywany jest również system dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu („ARP”) udostępnia pożyczki dla małych i średnich firm oraz preferencyjny leasing dla branży transportowej. Do dyspozycji klientów MŚP został specjalnie przygotowany nowy produkt leasingowy wspierający w trakcie stanu epidemii COVID-19 do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych.
 • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych („KUKE) ubezpiecza obrót handlowy i pomaga w finansowaniu eksportu. Rozwiązania produktowe KUKU obejmują:
  – ubezpieczenie należności handlowych
  – Gwarancje ubezpieczeniowe
  – Faktoring (za pośrednictwem KUKE Finance)
  – Ubezpieczenie bezpośrednich inwestycji za granicą
  – Ubezpieczenie kontraktów eksportowych o charakterze inwestycyjnym.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) zapewnia dofinansowanie w postaci dotacji skierowanych do sektora mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw, stwarzając możliwości realizacji pomysłów biznesowych od koncepcji po komercjalizację.
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu („PAIH”) jest pierwszym punktem kontaktu dla przedsiębiorców poszukujących wsparcia w utrzymaniu i rozwoju relacji handlowych z partnerami zagranicznymi. PAIH oferuje mi.in. analizy potencjału eksportowego, przygotowanie pakietów informacyjnych, organizację spotkań B2B, kosulting lokalizacyjny.
 • PFR Ventures to profesjonalny fundusz funduszy, który na bazie środków unijnych zapewnia finansowanie dla polskich innowacji w formule Venture Capital.

W ramach praktyki TPA oferujemy wsparcie w następujących obszarach:

 • Identyfikacja i pomoc w pozyskaniu wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej (w tym środki PFR)
 • Wsparcie rozmów z bankami i ubezpieczycielami
 • Analiza kapitału obrotowego pod kątem możliwej optymalizacji
 • Sporządzenie analizy płynności na 2-3 miesiące
 • Opracowanie strategii restrukturyzacji finansowej, w tym projekty term sheet dla banków, ubezpieczycieli, oraz wierzycieli handlowych
 • Sporządzenie tzw. Niezależnej Analizy Biznesowej (IBR) na potrzeby rozmów z instytucjami finansowymi, zawierającej m.in. propozycję działań restrukturyzacyjnych i prognozy
 • Wyceny na potrzeby nabycia lub sprzedaży udziałów.
Kontakt