Dofinansowania do pensji pracowników

| Do przeczytania w 2 min

Powrót do sekcji:
Kwestie pracownicze


Pracodawca może skorzystać z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Pomoc jest uzależniona od spadku obrotów gospodarczych. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19, lub
  • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Przestój ekonomiczny. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W takim przypadku maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 1 300,00 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia w wysokości około 230 zł.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu z przedstawicielami załogi.

Obniżony wymiar czasu pracy. Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W takim przypadku maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 079,43 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia w wysokości około 370 zł.

Dofinansowanie nie przysługuje jednak do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Świadczenia mogą być łączone z innymi formami pomocy, jednakże pomoc nie może być uzyskana w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie tych samych tytułów wypłaty na ochronę miejsc pracy.

Dodatkowym warunkiem otrzymania dofinansowania jest aby przedsiębiorca nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS do końca III kwartału 2019 r. Wobec przedsiębiorcy nie mogą również zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Dofinansowanie przysługuje małym, średnim oraz dużym przedsiębiorcom przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

Zapoznaj się ze szczegółowym opracowaniem na ten temat: Przegląd założeń „tarczy antykryzysowej” – kwestie pracownicze

Kontakt