Ulgi w spłacie podatków

| Do przeczytania w 2 min

Powrót do sekcji:
Prawo podatkowe


Od dnia 14 marca 2020 r. wprowadzono  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemiologicznego, który  wpłynął na wielu przedsiębiorców, zagrażając ich płynności, a niekiedy istnieniu. W celu podjęcia działań mających na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw, przygotowaliśmy dla Państwa ogólne wzory wniosków:

  • odroczenie terminu płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek
  • rozłożenie płatności podatku, zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na raty
  • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę.

Zapoznaj się z wzorami dostępnych wniosków (pdf)

Zwracamy uwagę, że kluczowe jest uzasadnienie wniosku, w którym należy przedstawić argumenty składające się na ważny interes podatnika. W uzasadnieniu znajdą Państwo przykładowe punkty do wykorzystywania w Państwa indywidualnej sprawie. Przedsiębiorcy powinni przygotować się na składanie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów do organów podatkowych. W szczególności organy podatkowe mogą wnosić o:

  • przedstawienie, jaki wpływ będzie miało udzielenia ulgi w spłacie w postaci odroczenia terminu płatności podatku na dalsze funkcjonowanie Spółki
  • przedłożenie listy rachunków bankowych Spółki wraz z potwierdzeniem aktualnych sald tych rachunków
  • przedłożenie zestawienia obrazującego wysokość zatrudnienia i terminowość wypłat wynagrodzeń w ostatnich 12 miesiącach
  • przedłożenie wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis

Mamy nadzieję, że wzory wniosków wspomogą Państwa w pierwszym etapie występowania o wskazane ulgi.

Stosownie do ostatnich doniesień prasowych w sprawie wewnętrznych wytycznych MF dla organów podatkowych, wystąpienie o odrodzenie zapłaty podatku lub rozłożenie go na raty powinno oznaczać brak wszczęcia innych procedur, w tym egzekucji, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających czy czynności i postępowań karno-skarbowych. Natomiast wniosek o umorzenie podatku może skutkować pogłębioną analizą zasad pomocy publicznej.

Jeśli chcą Państwo otrzymać wnioski w formie edytowalnej, lub w przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami.

Kontakt