Investing in Croatia 2021

 

Co muszą wiedzieć inwestorzy i firmy

Jakie zmiany podatkowe przyniesie rok 2021 w Chorwacji? Na co inwestorzy powinni zwracać uwagę w przyszłości i które decyzje będą dla nich korzystne? Eksperci TPA podsumowali dla Państwa najważniejsze aktualności podatkowe dotyczące Chorwacji. Początek 2021 roku przyniósł zmiany głównie w obszarze PIT i CIT. Poniżej znajduje się przegląd najważniejszych zmian.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosząca obecnie 36% zostanie obniżona do 30%, a stawka o wysokości 24% do 20%.

Obniżeniu z 12% do 10% ulegnie stawka mające zastosowanie do opodatkowania rocznych i końcowych dochodów (np. podziału zysku) oraz zryczałtowanego opodatkowania działalności (np. najem apartamentów lub mieszkań).

Proponuje się zniesienie opodatkowania według rocznej stawki 24% podatników, którzy uzyskali dodatkowy dochód z tytuły innych dochodów do wysokości pięciokrotności podstawy kwoty wolnej od podatku (150 tys. HRK).

Przewiduje się bardziej rygorystyczne zasady podatkowe w przypadkach, w których ustalana jest dysproporcja między dochodami a aktywami. Procentowy wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie zwiększony z 50% do 100% przy ustalaniu podatku dochodowego na podstawie różnicy między wartością dochodu a kwotą majątku, za pomocą którego został uzyskany. Oznaczałoby to, że po obniżeniu maksymalnej stawki podatku podatek od dochodu uzyskanego w ten sposób zostałby naliczony w wysokości 30% zamiast 36%, a tak wyliczony podatek zostałby powiększony o 100% (łączna stawka podatku wyniosłaby 60%).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla przedsiębiorców o dochodzie do 7,5 mln HRK z 12% do 10%.

Obniżenie stawki podatku u źródła od wypłaty dywidend i udziałów w zyskach zagranicznym osobom niebędącym osobami fizycznymi z 12% do 10%.

Obniżenie stawki podatku u źródła z tytułu występów zagranicznych wykonawców (artystów, artystów estradowych, sportowców itp.) z 15% do 10% w przypadku, gdy opłatę uiszcza płatnik krajowy lub zagraniczny na podstawie umowy z cudzoziemcem niebędącym osobą fizyczną i w takim przypadku nie ma obowiązku naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne wykonawcy.

Korzystniejsze traktowanie podatkowe banków w przypadku odpisów z tytułu całkowitej utraty wartości kredytów lub tzw. „przeprogramowania” kredytów, tj. uznanie za koszt uzyskania przychodu dla instytucji kredytowej kwoty odpisu należności od niepowiązanych osób fizycznych lub prawnych na podstawie zatwierdzonych lokat kredytowych o wartości zgodnej ze specjalnymi przepisami Chorwackiego Banku Narodowego.

Ustawa o podatku od wartości dodanej

Zwiększenie progu stosowania metody kasowej VAT z obecnych 7,5 do 15 mln HRK.

Zniesienie zwolnienia z VAT w odniesieniu do sprzedaży na odległość towarów osobom niebędącym podatnikami (osobom fizycznym), w przypadku gdy towary są importowane z krajów trzecich w paczkach o małej wartości do 22 EUR.

Uregulowanie sprzedaży towarów na odległość w taki sposób, aby po przekroczeniu progu 77 tys. HRK sprzedaż była opodatkowana w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania odbiorca towarów niebędący podatnikiem. W związku z tym zagraniczny podatnik zapłaci chorwacki podatek VAT, gdy łączna wartość sprzedaży na odległość towarów i usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przekroczy próg 10 000 euro i odwrotnie, podatnicy chorwaccy zapłacą VAT w innym państwie członkowskim, w którym wartość tych dostaw przekroczy próg 77 tys. HRK.

Zamów publikację
Wersja drukowana
Wersja pdf

Investing in Croatia 2021

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Styczeń 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022