Investing in Czech Republic 2021

 

Co muszą wiedzieć inwestorzy i firmy?

Jakie zmiany podatkowe przyniesie rok 2021 w Czechach? Na co inwestorzy powinni zwracać uwagę w przyszłości i które decyzje będą dla nich korzystne? Eksperci TPA podsumowali dla Państwa najważniejsze wiadomości podatkowe dotyczące Republiki Czeskiej. Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją dotyczącą kwestii podatkowych w Czechach na rok 2021!

Zniesienie podatku od nabycia nieruchomości

Podatek od nabycia nieruchomości (uprzednio wynoszący 4%) został zniesiony z mocą wsteczną dla przypadków, w których nieruchomość została nabyta w dniu 1 grudnia 2019 r. lub później (decyduje data wpisu do katastru). W przypadku osób fizycznych jest to kompensowane przez zaostrzone kryteria zwolnienia ze sprzedaży nieruchomości oraz przez niższy limit wykorzystania odsetek od kredytu hipotecznego jako pozycji odliczanej od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przypadku osób prawnych nie wprowadzono jednak takiego środka zaradczego.

Zwiększenie ulgi podatkowej na podatnika

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. kwota wolna od podatku na jednego podatnika wzrosła z 24 840 CZK (944 EUR) do 27 840 CZK (1 058 EUR) rocznie.

Płaca super brutto i podatek solidarnościowy zniesione

Zniesiono płacę super brutto i podatek solidarnościowy oraz wprowadzono opodatkowanie progresywne według stawek podatkowych w wysokości 15 % i 23 %. Podwyższona stawka podatkowa ma zastosowanie dla kwoty przekraczającej próg 48-krotności średniego wynagrodzenia; 1.701.168 CZK (64.646 EUR) rocznie w roku 2021.

Przeniesienie straty podatkowej

Obowiązująca od lipca 2020 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym wprowadza możliwość przenoszenia strat podatkowych do dwóch lat poprzedzających okres rozliczeniowy, za który została oszacowana strata podatkowa. Maksymalna kwota, która może zostać przeniesiona z jednego okresu podatkowego jest ograniczona do 30 mln CZK (ok. 1,2 mln EUR) za oba poprzedzające okresy. Możliwość przeniesienia straty podatkowej utrzymuje się przez pięć kolejnych okresów podatkowych.

Zmiany w amortyzacji podatkowej aktywów

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym wprowadza specjalny okres amortyzacji podatkowej dla środków trwałych zaliczonych do I klasy (1 rok zamiast 3 lat) i II klasy (2 lata zamiast 5 lat) nabytych od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Nowelizacja podwyższa również próg zaliczenia poszczególnych środków trwałych do kategorii środków trwałych z 40 tys. CZK do 80 tys. CZK oraz znosi regulację podatkową amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych nabytych po wejściu w życie nowelizacji; amortyzacja podatkowa wartości niematerialnych i prawnych będzie odtąd odpowiadać amortyzacji księgowej.

Zmiany w podatku VAT

Począwszy od maja 2020 r. m.in. usługi obejmujące zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, usługi gastronomiczne, sprzedaż e-booków, a od lipca 2020 r. także usługi noclegowe zostaną objęte super obniżoną 10% stawką VAT.

Od września 2020 r. wprowadzono tzw. „szybkie poprawki”: ujednolicone zasady dotyczące uzgodnień dotyczących zapasów na żądanie, nowe warunki merytoryczne w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (podanie identyfikatora VAT nabywcy, złożenie deklaracji VIES), ujednolicone zasady dotyczące transakcji łańcuchowych i określania miejsca dostawy, wykaz zalecanych kryteriów dotyczących dokumentacji wymaganej do ubiegania się o zwolnienie dla dostaw wewnątrzwspólnotowych. Ponadto, począwszy od września 2020 r., zwolnienie dotyczące wywozu towarów jest związane z faktem, czy towary fizycznie opuściły UE, a nie z zastosowanym wywozowym systemem celnym.

Zamów publikację
Wersja drukowana
Wersja pdf

Investing in Czech Republic 2021

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Styczeń 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022