Investing in Poland 2021

Co muszą wiedzieć inwestorzy i firmy!

Jakie zmiany podatkowe przyniesie rok 2021 w Polsce? Na co inwestorzy powinni zwracać uwagę w przyszłości i które decyzje będą dla nich korzystne? Eksperci TPA podsumowali dla Państwa najważniejsze aktualności podatkowe dotyczące Polski. Początek 2021 roku przyniósł zmiany głównie w obszarze CIT. Poniżej znajduje się przegląd najważniejszych zmian: Polskie aktualności podatkowe 2021!

Podatki dochodowe (CIT i PIT)

Od 1 stycznia 2021 r. podatnikami CIT stały się spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski oraz spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, w których komplementariuszami są nie tylko osoby fizyczne. Nie dotyczy to spółek jawnych, jeżeli złożą one w urzędzie skarbowym, w ustawowym terminie, stosowną informację o podatnikach PIT uprawnionych, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, do udziału w zyskach spółki lub jeżeli w razie potrzeby dokonają aktualizacji tej informacji. Ponadto, spółki komandytowe mogą zdecydować się na przesunięcie terminu stania się podatnikami CIT na 1 maja 2021 roku.

Podatnicy, których przychody przekroczyły w danym roku podatkowym 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe są zobowiązani do sporządzenia i opublikowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej w danym roku podatkowym. Sprawozdanie musi uwzględniać charakter, rodzaj i wielkość działalności gospodarczej podatnika oraz zawierać szczegółowe informacje. Sprawozdanie należy złożyć w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Ponadto, z początkiem 2021 r. wprowadzony został tzw. estoński CIT. Stawka „estońskiego CIT- u” wynosi 0 proc. dla firm, które przeznaczą zyski na rozwój swojej działalności i spełnią dodatkowe kryteria. W pozostałych przypadkach stawki „estońskiego CIT” wynoszą 25 proc./15 proc. (dla małych podatników) od specjalnie obliczonej podstawy opodatkowania, z możliwością jej obniżenia.

Do polskiego prawa podatkowego wprowadzono definicję spółki nieruchomościowej. Jest to spółka, w której na ostatni dzień poprzedzającego roku podatkowego co najmniej 50 proc. wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych w Polsce, przekraczająca 10 mln zł; Zgodnie z nowym mechanizmem, płatnikiem podatku od sprzedaży udziałów w tej spółce jest spółka nieruchomościowa. W nowych przepisach limit przychodów uprawniających podatnika do stosowania obniżonej, 9 proc.. stawki CIT został podwyższony z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Rozszerzenie grupy podatników uprawnionych do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego nastąpiło poprzez podwyższenie limitu przychodów z obecnych 250 tys. euro do 2 mln euro. Zmianie uległa również definicja zawodów freelancerskich, które mogą korzystać z ryczałtu.

VAT

Od 1 stycznia 2021 r. Polska przyjęła szereg zmian mających na celu uproszczenie rozliczeń VAT dla polskich podatników, tzw. pakiet SLIM VAT.

Termin na bieżące odliczanie podatku naliczonego został wydłużony do łącznie 4 okresów w przypadku miesięcznych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatników kwartalnych do 3 okresów rozliczeniowych. Dodatkowo wprowadzono możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.

W przypadku wywozu towarów termin rzeczywistego wywozu został przedłużony z 2 do 6 miesięcy w celu zastosowania stawki 0 proc. do zaliczki na poczet wywozu towarów. Pakiet SLIM VAT oznacza również, że podatnicy mają możliwość wyboru takich samych zasad przeliczania waluty dla celów VAT, jak przy obliczaniu dochodu z podatku dochodowego. Ponadto dostawca nie jest już zobowiązany do otrzymania od nabywcy potwierdzenia przyjęcia faktury korygującej w celu obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Zamów publikację
Wersja drukowana
Wersja pdf

Investing in Poland 2021

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Styczeń 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022